Powstała (nowa) Rada Parafialna

W naszej parafii została powołana nowa Rada Parafialna (prawnie według państwowych przepisów – Komitet Parafialny) dla udoskonalenia pracy parafialnej. W praktyce to jest tak: zwołuje się zebranie, na którym są już określone cele i zadania, uczestnicy obrad wypowiadają się i potwierdzają chęć współpracy nad określonym zadaniem. Oprócz tego również ponoszą odpowiedzialność za wykonanie zleconej sprawy. Wyznaczyliśmy odpowiedzialnych za poszczególne sprawy Parafii. Tylko wspólnie razem możemy stanowić prawdziwą rodzinę Dzieci Bożych.

Zgodnie z kan. 536 KPK: Rada Parafialna powinna stanowić grono osób, które służą proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego. Skład Rady powinien  uwzględniać następujące elementy: wiek, wykształcenie i zawód. Członków Rady powołuje w Parafii proboszcz. Zebrania też zwołuje ks. Proboszcz i przewodniczy tym obradom.

Głównym zadaniem Rady jest wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz przedstawianie  propozycji  zmierzających do nieustannego doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona tylko głos doradczy w pielęgnowaniu działalności pasterskiej. Rada powinna omawiać  następujące sprawy: materialno-gospodarcze sprawy parafii, które mają bezpośredni związek, np.: kościół i jego otoczenie, dom parafialny, kaplica i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać ks. Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i aktywnie uczestniczyć w życiu Parafii.

Matko Boża Fatimska – wspomóż nas w tych poczynaniach!